top of page

A Postakürt Alapítvány 2022-ben is célzottan támogatja a nagycsaládban több gyermeket, valamint a két vagy több gyermekét egyedül nevelő postai munkavállalókat. Ennek érdekében pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet

 • aki 2022. március 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a nettó 143.000 forint összeget és   

 • aki saját háztartásában[1] (családban) három vagy annál több eltartott gyermeket[2] nevel,

             vagy

 • két vagy több gyermeket egyedül nevel.

 

 1. Saját háztartásban nevelt, gondozott  gyermek a  családok támogatásáról szóló  1998.évi LXXXIV. tv. alapján az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjével; a szülővel együtt élő házastárssal; azzal a személlyel, aki  a saját háztartásban nevelt gyermek örökbefogadási eljárást megindította;  a szülővel együtt élő élettárssal, ha legalább egy éve  együtt szerepelnek   az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel legalább 1 éve fennálló élettársi kapcsolatát közokirattal igazolja; a nevelőszülővel; a gyámmal; továbbá azzal  a személlyel, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenesen elhelyezték életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

 2. Gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:10.§ szerint az a kiskorú, aki 18. életévét nem töltötte be,  kivéve, ha nem kötött házasságot. Gyermeknek kell továbbá tekinteni 19. életévében azt a középiskolába járó személyt is, aki nappali tagozaton végzi tanulmányait.

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

 • 0-16 éves korig: iskolalátogatási igazolás/diákigazolvány másolat nem szükséges,

 • 16-19 éves korig (19. életévet 2022. december 31-ig betöltő): nappali tagozaton tanuló fiatalok esetében a diákigazolvány olvasható másolatának csatolása szükséges. 

 • Tanköteles kor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.)

(Ennek hiányában – amennyiben a diákigazolványt még nem kapták kézhez - az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes igazolvány másolata szükséges.) 

 • 16-23 év közötti, nappali képzés keretében tanuló, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében a tankötelezettség meghosszabbítását igazoló dokumentum és a diákigazolvány olvasható másolatának csatolása szükséges.

(A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.)

 

A gyermekek számában figyelembe vehető, de támogatásban nem részesülő korosztály:

 • 20-25 éves korig: a 25. életévet 2022. december 31-ig betöltő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató korosztály esetében támogatás nem biztosítható, de a gyermekek számában figyelembe vehetők.

 • A 20-25 éves, nappali tagozaton tanuló gyermekek esetén is diákigazolványuk olvasható! másolatát csatolni kell a pályázathoz.

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 29 millió Ft, melyet az alapítvány a pályázók között egyenlő arányban, gyermekenként maximum 10.000 Ft értékben biztosít.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • diákigazolvány olvasható másolatát a tanköteles koron túli (16-tól 19 éves korú, valamint a 20-tól 25 éves korú) gyermekekről. (Ennek hiányában – amennyiben a diákigazolványt még nem kapták kézhez - az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes igazolvány másolata szükséges.) 

A tankötelezettség a gyermek 16. életévének betöltéséig tart. 

 • Tanköteles kor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.)

 • sajátos nevelési igényű (SNI), 16-23 év közötti, nappali képzés keretében tanuló gyermekek esetében igazolást a tankötelezettség meghosszabbításáról és a diákigazolvány olvasható másolatát.

 

(Keresetigazolást nem kérünk!)

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A kérelem személyesen is benyújtható fenti címen, az Alapítvány székhelyén.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 óráig.

 

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a honlap alján.

A pályázatok beérkezésének határideje                                              2022. március 31.

Pályázatok elbírálásának határideje                                                    2022. április 14.

 

A pályázatok elbírálásának alapja

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, a beérkezési sorrend figyelembevételével, a pályázati forrás erejéig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Dér Mária

telefon: 06-30-771-9446

munkanapokon 09.00-14.00 óráig

e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

 

A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén ad személyre szóló tájékoztatást. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg kiutalásával értesülnek.

Postakürt Alapítvány

bottom of page