top of page

A Postakürt Alapítvány az Alapító Okiratában foglaltakkal összhangban pályázatot ír ki hátrányos helyzetű munkavállalók gyermekei tandíjának részbeni finanszírozására, mellyel segítséget kíván adni a rászoruló postás családok tehetséges, tanulni vágyó gyermekei számára az első egyetemi vagy főiskolai diploma megszerzéséhez.

 

Pályázható célok:

 • Államilag elismert felsőfokú – egyetemi vagy főiskolai - végzettséget adó, nappali tanulmányok 2022/2023. tanévre vonatkozó tandíjának részbeni finanszírozása, két már lezárt, teljesített félév alapján.

 • Nyelvvizsga megszerzésének költsége (kizárólag záróvizsgát vagy abszolutóriumot követően, nyelvvizsgadíj és/vagy nyelvtanfolyami díj térítése).

 

Pályázati feltételek, pályázók köre:

A pályázaton részt vehet azon postai munkavállaló,

1. akinek gyermeke (Ideértve a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja alapján az örökbefogadott, a nevelt gyermeket és azt a gyermeket is, akinek postai munkavállaló a törvényes képviselője.)

 • önköltséges képzésben vesz részt, tandíját maga finanszírozza: ösztöndíjban és/vagy egyéb tandíj támogatásban nem részesül, valamint ezen feltétel teljesülése mellett:

  • aki a pályázati kiírás időszakában iskolarendszerű, felsőoktatási intézmény – egyetem, főiskola - nappali tagozatos hallgatója (felsőoktatási intézmények listájában megtalálható intézmények),

  • aki felsőfokú oktatás esetén a 2022/2023. tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két eredményesen befejezett szemesztert igazol,

 • vagy aki sikeres záróvizsgát, illetve abszolutóriumot követően, nyelvvizsga megszerzése érdekében nyelvtanfolyamon vesz részt.

A támogatás keresztféléves képzés esetén is igényelhető, amennyiben a hallgató a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.

2. A pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 143.000,- Ft-ot.

3. A pályázó a támogatás odaítélésének időpontjában munkaviszonyát a Magyar Posta Zrt.-nél fenn tartja.

 

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke:

A támogatás mértéke maximum az adott félévre befizetett tandíj összege, de legfeljebb 170.000 Ft, melyet az alapítvány utólag egy összegben utal át a nyertes pályázó részére.

A rendelkezésre álló keretösszeg 4.000.000 Ft.

 

A pályázathoz szükséges csatolandó okiratok, dokumentumok megnevezése:

 • Pályázni a Pályázati adatlap kitöltésével lehet.

 • A Pályázati adatlap része a „IV. Nyilatkozat a postai munkaviszonyról” című szakasz is.

 • A pályázathoz csatolandók a jövedelemigazolások, valamint

 • két teljesített félévet tételesen mutató, tanulmányokat igazoló dokumentum (a NEPTUN intézményi rendszerből kinyomtatott leckekönyv/igazolás),

 • a tanulmányi osztály által aláírt, lebélyegzett hallgatói jogviszony igazolása,

 • a nyelvtanfolyam támogatásához, vagy nyelvvizsga megszerzéséhez a sikeres záróvizsgáról vagy abszolutóriumról igazolás,

 • a tanuló nevére - az adott, támogatandó félévre - kiállított és kiegyenlített számla másolata. A számlán fel kell tüntetni, hogy adott esetben tandíj vagy nyelvvizsga/nyelvtanfolyami költség megfizetéséről van-e szó!

 • Diákhitel igénybevétele esetén csatolandó: a szerződés másolatával együtt az oktatási intézmény igazolása is a tandíj átutalásának megtörténtéről.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2022. november 18.

 

Az Alapítvány Segélyezési Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a beadott dokumentumok valóságtartalmát ellenőrizze.

A támogatás az SzJA törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja és hivatkozott törvény 1 sz. melléklet 3.1 pontja szerint adómentes juttatás.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A kérelmet egy példányban, postai úton, ajánlott levélben a következő címre kérjük megküldeni:

 

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27. vagy

 

a kérelmet személyesen is be lehet nyújtani az Alapítvány székhelyén:

 

Postakürt Alapítvány Budapest VI., Benczúr u. 27.

ügyfélfogadási idő hétfőtől-péntekig: 9.00-14.00 óráig.

 

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatokat a benyújtott dokumentáció alapján az Alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el. A bírálat alapját a hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlap képezi; a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, valamint a tandíj összegének figyelembevételével.

 

A kérelmek feldolgozása a jelentkezések sorrendjében, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik.

A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli értesítést a pályázónak. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

 

A tartalmi és formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni!

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők:

Dér Mária: Tel: 30-771-9446, e-mail cím: der.maria@pkalapitvany.hu

Postakürt Alapítvány

bottom of page