top of page

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány 2023-ban is támogatja pályázatot ír ki hátrányos helyzetű munkavállalók gyermekei tandíjának részbeni finanszírozására, mellyel segítséget kíván adni a rászoruló postás családok tehetséges, tanulni vágyó gyermekei számára az első egyetemi vagy főiskolai diploma megszerzéséhez.

 

Pályázható célok:

 • államilag elismert felsőfokú – egyetemi, vagy főiskolai- végzettséget adó nappali tanulmányok 2023-2024 tanévre vonatkozó tandíjának részbeni finanszírozása két már lezárt, teljesített félév alapján.

 • nyelvvizsga megszerzésének költsége (kizárólag záróvizsgát vagy abszolutóriumot követően, nyelvvizsgadíj és/vagy nyelvtanfolyami díj térítése).

 

Pályázati feltételek:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet

 • akinek gyermeke (ideértve a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja alapján az örökbefogadott, a nevelt gyermeket és azt a gyermeket is, akinek postai munkavállaló a törvényes képviselője) önköltséges képzésben vesz részt, tandíját maga finanszírozza, ösztöndíjban és/vagy egyéb tandíj támogatásban nem részesül, valamint ezen feltétel teljesülése mellett:

 • a pályázati kiírás időszakában iskolarendszerű, felsőoktatási intézmény – egyetem, főiskola - nappali tagozatos hallgatója (felsőoktatási intézmények listájában megtalálható intézmények)

 • felsőfokú oktatás esetén a 2023/2024. tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két eredményesen befejezett szemesztert igazol,

 • vagy sikeres záróvizsgát, illetve abszolutóriumot követően, nyelvvizsga megszerzése érdekében nyelvtanfolyamon vesz részt.

          

 • a pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot

 • a pályázó a támogatás odaítélésének időpontjában munkaviszonya a Magyar Posta Zrt-nél minimum 6 hónapja fennáll, és legalább 2023. december 31.-ig fenn tartja.

 

A támogatás keresztféléves képzés esetén is igényelhető, amennyiben a hallgató a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, aláírt pályázati adatlap,

 • a pályázó és a vele egy háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása az utolsó 6 hónapra vonatkozóan,

 • két teljesített félévet tételesen mutató, tanulmányokat igazoló dokumentum (a NEPTUN intézményi rendszerből kinyomtatott leckekönyv/igazolás),

 • a tanulmányi osztály által aláírt, lebélyegzett hallgatói jogviszony igazolása,

 • a nyelvtanfolyam támogatásához, vagy nyelvvizsga megszerzéséhez a sikeres záróvizsgáról vagy abszolutóriumról igazolás,

 • a tanuló nevére - az adott, támogatandó félévre - kiállított és kiegyenlített számla másolata. A számlán fel kell tüntetni, hogy adott esetben tandíj vagy nyelvvizsga/nyelvtanfolyami költség megfizetéséről van szó!

 • diákhitel igénybevétele esetén csatolandó: a szerződés másolatával együtt az oktatási intézmény igazolása is a tandíj átutalásának megtörténtéről

 

A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke maximum az adott félévre befizetett tandíj összege, de legfeljebb 200.000 Ft, melyet az alapítvány utólag egy összegben utal át a nyertes pályázó részére.

A rendelkezésre álló keretösszeg 4.000.000 Ft.

Az Alapítvány Segélyezési Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a beadott dokumentumok valóságtartalmát ellenőrizze.

A támogatás az SZJA törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja és hivatkozott törvény 1 sz. melléklet 3.1 pontja szerint adómentes juttatás.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2023. november 17.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „FFT 2023.”

FONTOS: A határidő után, vagy hiányosan érkező kérelmeket NEM tudjuk elfogadni!

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2023. november 30.-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak, a pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Nagy Ágnes

telefon: 06-30-771-9446

e-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page