top of page

A Postakürt Alapítvány 2024-ben is célzottan támogatja a nagycsaládban több gyermeket, valamint kettő vagy több gyermeket egyedül nevelő postai munkavállalókat. Ennek érdekében pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel.

 

A pályázat feltételei

 

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet:

 • aki 2024. március 31.-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a nettó 140.000,- forint összeget és  

 • aki saját háztartásában[1] (családban) három vagy annál több eltartott gyermeket[2] nevel,

 • kettő vagy több gyermeket egyedül nevel.

 • 1. Saját háztartásban nevelt, gondozott  gyermek a  családok támogatásáról szóló  1998.évi LXXXIV. tv. alapján az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjével; a szülővel együtt élő házastárssal; azzal a személlyel, aki  a saját háztartásban nevelt gyermek örökbefogadási eljárást megindította;  a szülővel együtt élő élettárssal, ha legalább egy éve  együtt szerepelnek   az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel legalább 1 éve fennálló élettársi kapcsolatát közokirattal igazolja; a nevelőszülővel; a gyámmal; továbbá azzal  a személlyel, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenesen elhelyezték életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

 • 2. Gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:10.§ szerint az a kiskorú, aki 18. életévét nem töltötte be,  kivéve, ha nem kötött házasságot. Gyermeknek kell továbbá tekinteni 19. életévében azt a középiskolába járó személyt is, aki nappali tagozaton végzi tanulmányait.

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

0-16 éves korig: iskolalátogatási igazolás/diákigazolvány másolat nem szükséges,

 • 16-19 éves korig (19. életévet 2024. december 31.-ig betöltő): nappali tagozaton tanuló fiatalok esetében a diákigazolvány olvasható másolatának csatolása szükséges [3].

(Ennek hiányában – amennyiben a diákigazolványt még nem kapták kézhez - az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes igazolvány másolata szükséges.)

 • 16-23 év közötti, nappali képzés keretében tanuló, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek: esetükben a tankötelezettség meghosszabbítását igazoló dokumentum és a diákigazolvány olvasható másolatának csatolása szükséges.

(A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.)

 

 • 3. Tanköteles kor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.)

A gyermekek számában figyelembe vehető, de támogatásban nem részesülő korosztály:

 

 • 20-25 éves korig: a 25. életévet 2024. december 31-ig betöltő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató korosztály esetében támogatás nem biztosítható, de a gyermekek számában figyelembe vehetők. A 20-25 éves, nappali tagozaton tanuló gyermekek esetben a olvasható másolatát .

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • diákigazolvány olvasható másolatát a tanköteles koron túli (16-tól 19 éves korú, valamint a 20-tól 25 éves korú) gyermekekről. (Ennek hiányában – amennyiben a diákigazolványt még nem kapták kézhez - az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes igazolvány másolata szükséges.)  A tankötelezettség a gyermek 16. életévének betöltéséig tart.

 • sajátos nevelési igényű (SNI), 16-23 év közötti, nappali képzés keretében tanuló gyermekek esetében igazolást a tankötelezettség meghosszabbításáról és a diákigazolvány olvasható másolatát.

 

FIGYELEM! kereset igazolást NEM kérünk!

 

A támogatás mértéke

 

A pályázati forrás összege 24,5 millió Ft, melyet az alapítvány a pályázók között egyenlő arányban, gyermekenként minimum 10.000 Ft értékben biztosít.

 

A pályázatok elbírálásának alapja

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, a beérkezési sorrend figyelembevételével, a pályázati forrás erejéig.           

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2024. április 8.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „Nagycsaládok támogatása 2024.”

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket NEM tudjuk elfogadni!

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2024. április 19.-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak, a pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Nagy Ágnes

telefon: 06-30-771-9446

e-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page