top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a nagycsaládban több gyermeket nevelő, valamint a két vagy több gyermekét egyedül nevelő postai munkavállalók támogatására

A pályázat kiírója:

Postakürt Alapítvány

 

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány 2018-ban is célzottan támogatja a nagycsaládban több gyermeket, valamint a két vagy több gyermekét egyedül nevelő postai munkavállalókat. Ennek érdekében pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

 

A pályázók köre, pályázati feltételek:

 • Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet, aki

 

 • 2018. április 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2018. évi minimálbér összegét (138.000 Ft/hó) és   

 • aki saját háztartásában (családban) három vagy annál több eltartott gyermeket  nevel, 

vagy

 • két vagy több gyermeket egyedül nevel. 

 

Saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az 1998. évi LXXXIV., a családok támogatásáról szóló törvény alapján az a gyermek, aki a szülővel, nevelőszülővel, gyámmal életvitelszerűen együtt él és annak gondozásában rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.​

Gyermek az 1997. évi XXXI., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 12. §-a (2) bekezdés szerinti kiskorú, aki a 18. életévet még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött, továbbá gyermeknek kell tekinteni azon középiskolába járó gyermeket is, aki nappali tagozaton végzi tanulmányait, 19. életéve esztendejében)

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

 • 0-16 éves korig: iskolalátogatási igazolás nem szükséges,

 • 16-19 éves korig: nappali tagozaton tanuló fiatalok esetében iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.
   

Tanköteles kor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.)

 

A gyermekek számában figyelembe vehető, de támogatásban nem részesülő korosztály: 

 • 19-25 éves korig: a 25.életévet 2018. december 31. betöltő korosztály – ezen fiatalok esetében támogatás nem biztosítható, de a gyermekek számában figyelembe vehetők.


A támogatás mértéke:

 • A pályázati forrás összege maximum 26 millió Ft. 

 • A pályázaton elnyerhető támogatás összege gyermekenként maximum 8000 Ft.


A pályázatnak tartalmaznia kell

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • iskolalátogatási igazolást a tanköteles koron túli (16-tól 19 éves) gyermekekről. (A tankötelezettség a gyermek 16. életévének betöltéséig tart.) (Keresetigazolást nem kérünk!)

A pályázat benyújtásának módja

 • A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre: Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27. 

 • A kérelem személyesen is benyújtható fenti címen, az Alapítvány székhelyén. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 óráig.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető az oldal alján található linkeken is.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. április 23.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 04.
 

A pályázatok elbírálásának alapja: A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, a beérkezési sorrend figyelembevételével, a pályázati forrás erejéig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:
 

Dér Mária
telefon: 06-30-771-9446
e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu
  
A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatót. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

bottom of page