top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a szociálisan hátrányos helyzetű postai munkavállalók tanulmányi költségeinek részbeni vagy teljes átvállalására.

A pályázat kiírója: Postakürt Alapítvány

A Postakürt Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratában rögzített célokkal összhangban pályázatot ír ki hátrányos helyzetű postai munkavállalók felsőfokú tanulmányainak támogatására.

A pályázat célja:

A felsőfokú tanulmányokat folytató, hátrányos helyzetű postás munkavállalók továbbképzésének támogatása, munkaerő piaci helyzetének erősítése, és a minél magasabb színvonalú szakmai munka elősegítése.

Pályázati feltételek, a pályázók köre:

(Valamennyi, az alábbiakban felsorolt feltétel egyidejű teljesülése szükséges!)

 • A pályázaton azok a postai munkavállalók vehetnek részt, akik iskolarendszerű felsőoktatási intézmény (felsőoktatási intézmények listájában megtalálható intézetek) hallgatói (http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak) 

 • a 2018-2019. tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 

 • legalább kettő eredményesen befejezett szemesztert igazolni tudnak (a NEPTUN intézményi rendszeréből kinyomtatott igazolás),

 • akik tandíjukat teljes mértékben maguk finanszírozzák (A Magyar Posta Zrt.-től tanulmányi szerződés alapján tandíjtámogatást nem kapnak, és a tandíj megfizetéséhez egyéb támogatást (pl. ösztöndíj) sem vesznek igénybe.)

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek egyidejű teljesülése szükséges. Bármelyik feltétel hiánya a pályázat érvényessége szempontjából kizáró oknak minősül.

Az egyszeri támogatás igényléséhez felsoroltakon túl az alábbi feltételek közül legalább egynek teljesülése is szükséges: (kérjük húzza alá a megfelelőt)!

 

A pályázó:

 • ­életkora meghaladja az 50. évet,

 • ­kiskorú gyermekét / gyermekeit egyedül neveli,

 • ­a háztartásában élők egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem éri el a 2017. évi minimálbér

 • összegét (138.000 Ft/hó),

 • ­tényleges életvitelszerű lakóhelye hátrányos helyzetű településen található (a települések listáját a

 • 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza),

 • ­megváltozott munkaképességűnek tekintendő a 2011. CXCI. tv. 22.§-a alapján.

A pályázat egyéb feltételei:

A támogatás finanszírozása utólag történik, melyet a hallgató nevére kiállított számlamásolattal szükséges igazolni. A támogatás keresztféléves képzés esetén is igényelhető, amennyiben a hallgató a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel. A támogatás postai munkaviszonyhoz kötött, ezért odaítélésének időpontjáig a Magyar Posta Zrt.-vel fennálló munkaviszony szükséges.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege:

A támogatás az adott félévre befizetett tandíj részbeni vagy teljes összege, de maximum 138.000 Ft lehet, mely a 454/2015. (XII. 29.) sz. Kormányrendeletben meghatározott, 2018. évi minimálbér összege. A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg 2.5 millió Ft.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok megnevezése:

Pályázni a Pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázati adatlaphoz mellékelni szükséges a pályázó

jogosultságát igazoló dokumentumokat:

 • keresetigazolásokat,

 • igazolást a hallgatói jogviszonyról, valamint

 • két eredményesen lezárt szemeszterről, továbbá

 • a hallgató nevére kiállított számla másolatát a tandíj befizetéséről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok elbírálásának módja:

A Pályázatok feldolgozása a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével a beérkezések sorrendjében történik. A bírálat alapja a munkavállaló által hiánytalanul kitöltött, a Pályázati kiírásnak mindenben megfelelő, határidőre beérkező pályázat. A támogatási összeg függ az egy főre eső jövedelemtől, a tanulmányi eredménytől, valamint a tandíj mértékétől. A pályázatokat az alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el.

A tartalmi és formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

A pályázat benyújtásának módja:

A kérelmet egy példányban, postai úton, ajánlott levélben kérjük megküldeni, vagy személyesen is benyújtható az

Alapítvány székhelyén:

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr utca 27.

ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 8.00-14.00 óráig.

A borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat postai munkavállalók felsőfokú tanulmányainak támogatására”.

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők:

Dér Mária

Telefonszám: 0630-771-9446,

E-mail cím: der.maria@pkalapitvany.hu

bottom of page