top of page

A Postakürt Alapítvány céljai között szerepel a postai munkavállalók üdülésének támogatása. Ennek érdekében pályázat keretében célzott segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a postás családok kikapcsolódást, felfrissülést, regeneráló hatású pihenést vehessenek igénybe.

 

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet, aki 2020. április 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint munkaviszonya a nyertes pályázat kifizetésének időpontjában is fennáll.

 

Pályázati feltételek:

Az alábbiak közül egy feltétel teljesülése szükséges, melyet a pályázati adatlapon kell megjelölni:

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet, vagy

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye hátrányos helyzetű településen található 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza), vagy

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§.-a alapján, vagy

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi átlagjövedelme nem éri el a 2020. évi minimál bér összegét (161.000 Ft/hó). Ezt keresetigazolások benyújtásával alátámasztani szükséges!

 

A jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a postai munkavállaló a Postakürt Alapítvány által meghirdetett egyéb lehetőségekre is pályázatot nyújtson be.

 

További feltételek:

 • családonként csak egy postai munkavállaló nyújthat be pályázatot,

 • évente egy üdüléshez igényelhető támogatás,

 • pályázni a postai munkavállaló és a vele egy háztartásban élő családtagok (házastárs, élettárs, saját vagy nevelt gyermek) üdülési költségének finanszírozására lehet.

 • A támogatás kizárólag belföldi üdüléshez vehető igénybe az elnyert keretösszeg mértékéig.

 • A pályázatok elbírálása beérkezési sorrend alapján, a pályázati keretösszeg erejéig történik.

 • Az üdülést az Alapítvány „utófinanszírozással” támogatja: a nyertes pályázók számára a tényleges költség igazolását követően utólag utalja át az Alapítvány a támogatási összeget!

 

 A támogatás mértéke:

 • a pályázó, továbbá a 14. életévét 2020. december 31-ig betöltött postás családtagok számára maximum 50.000 Ft/ fő kérhető.

 • A 14 éven aluli családtagok maximum 25.000 Ft/fő támogatást kaphatnak.

 

A pályázati forrás összege 35 millió forint, melyet az Alapítvány a pályázatok beérkezési sorrendjében, a keretösszeg erejéig oszt fel a pályázók között.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázaton a pályázati dokumentumok határidőig történő beküldésével vehetnek részt az arra jogosult pályázók.

 

A pályázati felhívás és adatlap letölthető az oldal alján található linkeken.

A pályázatot 1 eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A kérelem személyesen is benyújtható a fenti címen, az Alapítvány székhelyén.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 31.

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a benyújtott dokumentáció alapján az Alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el. A bírálat alapját a beérkezési sorrend és a hiánytalanul kitöltött Pályázati dokumentumok képezik.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy a keretösszeget meghaladóan beérkező pályázatok elutasításáról az Alapítvány nem értesíti a pályázókat.

 

Az Alapítvány a nyertes pályázatokról a Pályázóknak értesítő levelet küld az elnyert pályázati keretösszeg és az elszámoláshoz szükséges pályázati azonosító szám megadásával.

 

Nyertes pályázók értesítésének határideje: 2020. április 20.

 

Pályázati összeggel történő elszámolás

A pályázat terhére a 2020. május 1. és szeptember 30. között megvalósuló üdülések költségei számolhatók el az alábbiak szerint:

 

 • A nyertes pályázók az értesítő levél mellékleteként megküldött „Elszámoló adatlap” hiánytalan kitöltésével és a felhasználást igazoló számlák benyújtásával számolnak el a pályázati keretösszeggel.

 • A pályázatban elnyert keretösszeg felhasználását a pályázó nevére és címére kiállított számla másolatával szükséges igazolni,

 • az elszámolás érdekében beküldött számlamásolatra golyóstollal rá kell írni az értesítő levélben megadott pályázati azonosító számot.  

 • Az elnyert támogatási összeg felhasználását a pályázó több, kisebb értékű számla megküldésével is igazolhatja, amelyeket összesítve, egyszerre szükséges megküldeni az Alapítvány részére

 • Abban az esetben, ha az elszámoláshoz megküldött számla (vagy számlák) összege meghaladja az elnyert támogatási összeget, azokat igazolásként az alapítvány elfogadja, de csak a pályázatban elnyert támogatás összegét utalja át.

 • Abban az esetben, ha az elszámoláshoz megküldött számlán (vagy számlákon) szereplő összeg nem éri el az elnyert összeget, úgy az Alapítvány a számlával igazolt, ténylegesen felhasznált összeget utalja át üdülési támogatásként.

 • Az üdülés során fel nem használt keret utólagos elszámolására a pályázat részeként nincs lehetőség.

 • Pályázati azonosító szám feltüntetésének hiányában a számlákat nem fogadja el az Alapítvány!

 • Azon munkatársak, akiknek pályázatát az Alapítvány valamilyen okból nem fogadta el, külön írásbeli értesítést nem kapnak.

 

Az üdüléshez szorosan kötődő, a pályázat terhére elszámolható számlák köre az alábbi lehet:

 • szállás költség,

 • szállás és az ehhez kötődő reggeli,

 • szállás és az ehhez kötődő félpanziós vagy teljes ellátás,

 • az üdülés időszakában bárhol igénybe vett bármely egyéb éttermi szolgáltatás,

 • idegenforgalmi adót tartalmazó számla.

 

El nem számolható számlák:

 • Egyéb tartalmú számlák elszámolására (pl.: belépőjegyek, strandoláshoz kötődő, vagy egyéb szabadidős tevékenység költségei, illetve közlekedés, parkolás, stb.) nincs lehetőség!

 

Az elszámolás beküldésének végső határideje: 2020. október 15.

 

Az elnyert támogatás biztosítása:

Az Alapítvány a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő elszámolás alapján, az elszámolási dokumentumok beérkezésétől számított 10 munkanapon belül utalja a pályázó számára, az elnyert és igazolt támogatási összeget.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Dér Mária

telefon: 06-30-771-9446,

munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig;

e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

bottom of page