top of page

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány 2020-ban is célzottan támogatja a nagycsaládban több gyermeket, valamint a két vagy több gyermekét egyedül nevelő postai munkavállalókat. Ennek érdekében pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet

  • aki 2020. május 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

  • akinek az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2020. évi minimálbér összegét (161.000 Ft/hó) és   

  • aki saját háztartásában (családban) három vagy annál több eltartott gyermeket nevel,

             vagy

  • két vagy több gyermeket egyedül nevel.

 

Saját háztartásban nevelt, gondozott  gyermek a  családok támogatásáról szóló  1998.évi LXXXIV. tv. alapján az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjével; a szülővel együtt élő házastárssal; azzal a személlyel, aki  a saját háztartásban nevelt gyermek örökbefogadási eljárást megindította;  a szülővel együtt élő élettárssal, ha legalább egy éve  együtt szerepelnek   az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel legalább 1 éve fennálló élettársi kapcsolatát közokirattal igazolja; a nevelőszülővel; a gyámmal; továbbá azzal  a személlyel, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenesen elhelyezték életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:10.§ szerint az a kiskorú, aki 18. életévét nem töltötte be,  kivéve, ha nem kötött házasságot. Gyermeknek kell továbbá tekinteni 19. életévében azt a középiskolába járó személyt is, aki nappali tagozaton végzi tanulmányait.

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

  • 0-16 éves korig: iskolalátogatási igazolás nem szükséges,

  • 16-19 éves korig: nappali tagozaton tanuló fiatalok esetében a diákigazolvány másolatának csatolása szükséges.

(Ennek hiányában – amennyiben a diákigazolványt még nem kapták kézhez - az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes igazolvány másolata szükséges.) 

 

Tanköteles kor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.)

A gyermekek számában figyelembe vehető, de támogatásban nem részesülő korosztály:

  • 19-25 éves korig: a 25. életévet 2020. december 31-ig betöltő korosztály – ezen fiatalok esetében támogatás nem biztosítható, de a gyermekek számában figyelembe vehetők.

 

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 25 millió Ft, melyet az alapítvány a pályázók között egyenlő arányban, gyermekenként maximum 8 000 Ft értékben biztosít.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot, diákigazolvány másolatát a tanköteles koron túli (16-tól 19 éves) gyermekekről. (Ennek hiányában – amennyiben a diákigazolványt még nem kapták kézhez - az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes igazolvány másolata szükséges.)  A tankötelezettség a gyermek 16. életévének betöltéséig tart. (Keresetigazolást nem kérünk!)

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A kérelem személyesen is benyújtható fenti címen, az Alapítvány székhelyén.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 óráig.

 

A pályázatok beérkezésének határideje                    2020. július 09.

Pályázatok elbírálásának határideje                          2020. július 15.

A pályázatok elbírálásának alapja

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, a beérkezési sorrend figyelembevételével, a pályázati forrás erejéig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

Dér Mária

telefon: 06-30-771-9446

e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

 

A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatót. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg kiutalásával értesülnek.

bottom of page